Ne e kemi
Çertifikime

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ certifikues sipas S SH EN ISO / IEC 17024: 2012 për të siguruar aktivitete:

Çertifikimi i personave që përdorin pajisje nën presion.

Çertifikimi i personave që përdorin pajisje elektrike.

Çertifikimi i personave që kryejnë mirëmbajtjen e ashensorëve.

Çertifikimi i personave që kryejnë modifikimin/modernizimin e ashensorëve

 

Ne i ofrojmë këto shërbime përmes një ekipi profesionistësh me përvojë të gjatë dhe të aftë, të cilët asnjëherë nuk largohen nga integriteti dhe etika, paanshmëria dhe vlerësimet e pavarura.

 

Noa Control  siguron:

 1. Çertifikimi i personave që përdorin pajisje nën presion.
 2. Çertifikimi i personave që përdorin pajisje elektrike.
 3. Çertifikimi i personave që kryejnë mirëmbajtjen e ashensorëve.
 4. Çertifikimi i personave që kryejnë modifikimin/modernizimin e ashensorëve

 

Dokumenta dhe formularë:

 1. Formular aplikimi 
 2. Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që punojnë me pajisje elektrike.
 3. Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që kryejnë  mirëmbajtjen e ashensorëve 
 4. Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që kryejne veprimet e modernizimit/modifikimit të ashensorëve 
 5. Përmbledhje e skemës së certifikimit të personave që përdorin pajisje nën presion
 6. Formulari i apelimit
 7. Feedback nga klienti

Kushtet e aplikantit për të aplikuar për çertifikim

– Aplikanti duhet të jetë mbi 18 vjeç

– Të posedojë një dokument që verifikon se ka mbaruar  arsimin 8/9 vjecare ose kanë ndjekur një arsimim teknik profesional

– Një dokument mjekësor që është i aftë të punojë

 

Download / Shkarko Formularin e Aplikimit

Procesi i Aplikimit

Aplikuesi ploteson:

– Kerkesen e firmosur

Formularin e aplikimit

Procesi i Vlerësimit

 1. Noa Control rishikon aplikimin për të konfirmuar që aplikanti i plotëson kërkesat e aplikimit.
 2. Pas këtij paravlerësimi, kandidati kandidat do t’i nënshtrohet provimit për vlerësimin e tij të kompetencës.
 3. Në fund, vendimi për certifikimin e kandidatit do të merret nga Noa Control.

Apelim

Ankimi është çdo kërkesë nga aplikuesi, kandidati ose personi i certifikuar për rishqyrtim të çdo vendimi të marrë nga organi certifikues në lidhje me statusin e tij të dëshiruar të certifikimit.

Aplikuesi, aplikanti kandidat ose personi i certifikuar ka të drejtë të apelojë brenda 10 ditëve nga njoftimi zyrtarisht për çdo vendim nga organi certifikues Noa Control.

Formati i plotësuar i apelimit  (download / shkarko )) mund të dergohet me postë ose në mënyrë elektronike përmes emailit tonë:  [email protected]

Brenda 5 ditëve nga njoftimi për ankesën përkatëse, ankuesi ftohet per te arritur nje marrëveshje me Menaxherin e Cilësisë së Noa Control.

Në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje, ankesa do t’i dërgohet menjëherë Komisionit të Apelimit i cili përbëhet nga persona që nuk janë të përfshirë në vendimin e apelit.

Komisioni i Apelimit merr vendim përfundimtar dhe i njofton me shkrim ankuesit brenda 10 ditëve me anë të postës ose elektronike, sipas rastit.

Ankimim

Ankesa është shprehje e pakënaqësisë ndaj nje organi certifikues , ndryshe nga apelimi, nga çdo individ ose organizatë , në lidhje me veprimtaritë e këtij organi ose të një personi të çertifikuar prej tij.

Procedurat tona të trajtimit të ankesave garantojnë trajtimin e të gjitha palëve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në mënyrë konstruktive, të paanshme dhe në kohë. Ankesa mund të paraqitet me postë ose përmes postës tonë elektronike: [email protected]

Menaxheri ynë i Cilësisë është përgjegjës për trajtimin e ankesave. Ai /\Ajo informon ankuesin për pranimin e ankesës dhe raporton tek ai /ajo për masat e marra.

Vendimi për ankesën shqyrtohet dhe miratohet nga Komisioni i Ankesave i cili përbëhet nga persona që nuk janë të përfshirë në çështjen e ankesës.

Komisioni i Ankesave merr vendimin përfundimtar dhe njofton me shkrim brenda 30 ditëve ankuesit përmes postës ose postes elektronike, sipas rastit.

One Team One Dream

0