Inspektime
Inspektimi i instalimit të pajisjeve elektrike

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues tip A, sipas ISO / IEC 17020:2012, legjislacionin përkatës shqiptar në fuqi dhe miratohet nga Ministri përgjegjës për industrinë dhe energjinë me numër identifikimi OMI 013 për të kryer duke vënë në punë dhe inspektim periodik në:

 

  1. Inspektimi dhe matja e fushës elektromagnetike në vendet e punës.
  2. Instalimet elektrike në zonat e përbashkëta
  3. Impiante elektrikë në një mjedis rreziku nga zjarri
  4. Impiante te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Inspektimet e nënstacionit elektrik (pajisje primare, transformatorë rryme , celes fuqie, mbrotja RL, transformatorë të tensionit, transformator të fuqise së, izolacioni, etj …)
  5. Inspektimet dhe matja e sistemeve të tokëzimit në TL, TM dhe TU.
  6. Inspektimi I linjave elektrike Inspektimi i pajisjeve elektrike (burimet e rrymës, çelësat, transformatorët, instalimet me tension të ulët, panelet e mbrotjes, kabat elektrike etj.)
  7. Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur ne pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike.
  8. Kabina elektrikë të TM / TU

 

Ne ofrojmë këto lloj shërbimesh inspektimi me një ekip shumë të kualifikuar dhe me përvojë, me pajisje bashkëkohore, me një klasë të saktësisë së lartë, si dhe të kalibruar nga laboratorë evropianë të akredituar

One Team One Dream

0