TESTIME/INSPEKTIME
Matësit e Ujit

Noa Control

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa Control është akredituar  për verifikimin e matësve të ujit, sipas: 

  • Standardi ISO/IEC17020: 2012 “Vlerësimi i konformitetit – Kërkesat për funksionimin e llojeve të ndryshme të organeve që kryejnë inspektim”
  • Standardi ISO 17025: 2017 “Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve të testimit dhe kalibrimit”
  • I autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Metrologjisë konform: VKM 770/2016-Shtojca III, S SH EN ISO 4064, Rekomandimi  OIML R 49.

Shërbimet e verifikimit të matësve të ujit realizohen përmes një stende statike të vendosur në laborator dhe në auto-laborator, të cilat janë prodhuar nga kompani të njohura evropiane. Të gjithë elementët matës të stendave të testimit/inspektimit kalibrohen nga laboratorët e akredituar siç parashikohet nga legjislacioni përkatës në fuqi.

 

Ne ofrojmë këto shërbime verifikimi me një staf shumë me përvojë në matje dhe të trajnuar nga prodhuesit përkatës të stendave te testimit.

 

One Team One Dream

0