NoaControl
RRETH NESH
NOA CONTROL DEKRA SHPK
One Stop Solution

Noa Control është një kompani e themeluar në Shqipëri në Prill 2015 mbi shërbimet e inspektimit dhe çertifikimit, si dhe nën mbështetjen teknike në industrinë e inspektimit dhe çertifikimit.
Kompania ka një Sistem të Çertifikuar të Menaxhimit të Cilësisë, Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.
Noa Control gjithashtu ofron konsulencë ligjore e cila është e akredituar dhe aprovuar / autorizuar nga institucionet qeveritare përgjegjëse.
Ne drejtohemi dhe mbështetemi te Përgjegjësia, Profesionalizmi, Pavarësia, Paanësia, Integriteti dhe përmirësimi i vazhdueshëm përtej standardeve, të cilat janë vlerat tona thelbësore dhe përparësitë konkurruese në drejtim të ofrimit të shërbimit të efiçencës për klientët tanë.
NOA Control krijoi, mbi shërbimet e inspektimit dhe çertifikimit Nga 1 korriku 2020 një marrëveshje të formës tregtare me një nga Kompanite e Inspektimet më të mëdha : Dekra Sh.a.

DEKRA ka qenë aktive në fushën e sigurisë për 90 vjet. E themeluar në vitin 1925 në Berlin, Deutscher Kraftfahrzeug Überwachungs-Verein e.V., është sot një nga organizatat kryesore të ekspertëve në botë. Me shërbime ekspertësh të kualifikuar dhe të pavarur, i cili punon për sigurinë në më shumë se 50 vende
DEKRA dhe NOA Control nga 1 korriku 2020 hynë në një marrëveshje të markës tregtare për t’i shërbyer më mirë nevojave të vendit në fushën e tyre të ekspertizës.
Kompania ka 8 Divizione Shërbimi: Inspektime Automjetesh, Anketime dhe Ekspertiza, Testim i Produkteve, Inspektim Industrial, Konsultime, Auditime, Trajnime dhe Puna e Temp.
Dekra është një kompani e cila kombinon ekspertizën e testimit, drejtimin e automatizuar dhe lëvizshmërinë e lidhur. Ajo ka një investim në qendrën më të madhe të pavarur të provave nga prodhuesit për ngarje autonome dhe të lidhur në Evropë.
Kompania është miratuar si një organizatë e testimit të automjeteve, ajo ka një themelim të biznesit të inspektimit industrial dhe ka një hyrje në Treg në çertifikimet e produkteve.

CFARE BEJME
One Stop Solution

Përmes ekzaminimit dhe inspektimit periodik të ashensorëve

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektimi, Lloji A, sipas ISO / IEC 17020, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1056/2015 dhe standardet përkatëse të harmonizuara, si dhe miratohet nga Ministri i Ekonomisë me identifikim pa OMI 013.

Më Shumë

Inspektimi i pajisjeve nën presion

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektimi, Lloji A, sipas ISO / IEC 17020, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1062/2015 dhe standardet përkatëse të harmonizuara dhe miratohet nga Ministri i industrisë me identifikim pa OMI 013.

Më Shumë

Inspektimi / Verifikimi i matësve të ujit

Noa Control është akredituar si organ inspektimi për verifikimin e matësve të ujit sipas standardit ISO 1720: 2012, CMD 770/2016-Shtojca III, S SH EN ISO 4064, Rekomandimi OIML R 49, si dhe i autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Metrologjisë.

Më Shumë

Verifikimi i shpërndarësve të karburantit dhe LPG-së

Noa Control sh.p.k me referencë në certifikatën e akreditimit dhe në bazë të Ligjit 8450/1999, të ndryshuar, përfshirë të gjitha aktet nënligjore të tij miratohet nga Ministri i industrisë me identifikim pa OMI 013

Më Shumë

Inspektimi i pajisjeve, instalimeve dhe impianteve elektrike

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues tip A, sipas ISO / IEC 17020: 2012, legjislacionin përkatës shqiptar në fuqi dhe miratohet nga Ministri përgjegjës për industrinë dhe energjinë me numër identifikimi OMI 013 për të kryer jashtë vënies në shërbim dhe inspektimit periodik.

Më Shumë

Certifikim personeli

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ certifikues sipas S SH EN ISO / IEC 17024: 2012 për të siguruar aktivitete çertifikimi për personat

Më Shumë

Vertetim I perputhshmerise se projektit teknik/teknologjik per instalimet nen presion

Noa Control sh.p.k me referencë në Ligjin 32/2016 është aprovuar nga Ministri i industrisë me identifikim Nr OMI 013 për të vlerësuar konformitetin e projektit të instalimit nën presion me të gjitha kërkesat teknike të legjislacionit shqiptar.

Vertetim teknik / per subjektet që ushtrojne aktivitet ne fushen e përpunimit, transportimit dhe tregtimit te naftës, gazit dhe nenprodukteve të tyre

Vertetim teknik / për subjektet që ushtrojne aktivitet ne fushen e përpunimit, transportimit dhe tregtimit te naftës, gazit dhe nenprodukteve të tyre

Dëshmi

Cfarë thonë Njerëzit
Rreth Noa Control

Siguria juaj është qëllimi ynë parësor
LAJMËRIMET E FUNDIT
Perditësimet Tona

One Team One Dream

0