Ne i kemi
Çertifikime & Akreditime

Noa Control është një kompani e themeluar në Shqipëri në shërbimet e inspektimit, certifikimit dhe testimit.

Noa Control ka një Sistem të Certifikuar të Menaxhimit të Cilësisë, Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe sigurisë në punë

Noa Control siguron konsulencë ligjore dhe është akredituar dhe aprovuar/autorizuar nga institucionet përgjegjëse qeveritare

Çertifikate ISO 9001

Që nga viti 2018, Noa Control është pranuar me kërkesat e standardit: ISO 9001: 2015 Certifikata e sistemit të menaxhimit të cilësisë nga Autoritetet e njohura Ndërkombëtare. Arritja e një standardi ISO tregon se kompania jonë është serioze në ofrimin e sistemeve të cilësisë përmes proceseve të testuara, proceseve të inspektimit, certifikimit të proceseve të personelit. Standardet e brendshme ISO sigurojnë fokus dhe disiplinë dhe nga jashtë do të arrini besueshmërinë, autoritetin dhe njohjen.

Çertificate ISO 14001

ISO 45001 është një standard i vlerësimit të shëndetit dhe sigurisë në profesione për sistemet e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë. Ai ka për qëllim të ndihmojë një organizatë të kontrollojë rreziqet e shëndetit në punë dhe sigurinë. Ajo u zhvillua në përgjigje të kërkesës së përhapur për një standard të njohur kundër të cilit duhet të certifikohet dhe vlerësohet

Çertifikate Akreditimi per trupe certifikuese personeli ISO/IEC 17024:2012

Shoqëria Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) si Organizem ne fushen e Certifikimit te Personelit në përputhje me standardin S SH EN ISO/IEC 17024:2012 “Vleresimi I konformitetit – Kerkesa te pergjithshme per trupat qe kryejne certifikim personeli” Çertifikatë me nr. CN 005.

Autorizim per vleresimin e konformitetit te produkteve/pajisjeve/instalimeve/nen presion, projektit te tyre dhe leshimin e vertetimit teknik

Mbeshtetur ne verifikimin dhe plotesimin e kerkesave te percaktuara ne “Rregulloren per ushtrimin e veprimtarise si organ/organizem te vleresimit te konformitetit OVK ten je ose disa produkteve/grup produkteve/pajisjeve/instalimeve te industries joushqimore, ne fushat e veprimtarise te MEI-t” I ndryshuar, bazuar ne Kreun V te ligjit nr. 10489, date 15.12.2011 “Per tregtimin dhe mbikeqyrjen e tregut te produkteve joushqimore”, I ndryshuar, nenin 4 te ligjit nr. 32/2016 “Per garantimin e sigurise se punes te pajisjeve dhe instalimeve nen presion” si dhe ne Certifikaten e Akreditimit me numer regjistrimi nr. TI 017

Akti miratimi per vleresim konformiteti te pajisjeve ngritese

Mbeshtetur ne Kreun V te ligjit nr. 10489, date 15.12.2011 “Per tregtimin dhe mbikeqyrjen e tregut te produkteve joushqimore” I ndryshuar, Urdhrin e Ministrit Nr. 53 date 05.10.2017 “Per miratimin e rregullores “Per procedurat e miratimit dhe mbikeqyrjes se se organeve europiane te notifikuara dhe organeve te miratuara te vleresimit te konformitetit” edhe ne Certifikaten e Akreditimit me TI 017 Rregjistrimi, date 26.09.2016

Akt-miratimi per vleresimin e konformitetit te produkteve/pajisjeve/instalimeve

Mbeshtetur ne Kreun V te ligjit Nr. 10489, date 15.12.2011 “Per tregtimin dhe mbikeqyrjen e tregut te produkteve joushqimore” I ndryshuar, Urdhrin e Ministrit nr. 53 date 05.10.2017 “Per miratimin e rregullores” “Per procedurat e miratimit dhe mbikeqyrjes se organeve europiane te notifikuara dhe organeve te miratuara te vleresimit te konformitetit” edhe ne Certifikaten e Akreditimit me TI 017 Rregjistrimi, date 26.09.2016

Akt-miratimi per te operuar si organizem qe operon ne fushen e certifikimit te personelit

Konform ligjit 32/2016 “Per garantimin e sigurise ne pune te pajisjeve dhe instalimeve nen presion”, edhe Certifikaten e Akreditimit me Numer Regjistrimi CN 005 date 29.05.2018

Çertificate ISO 45001

ISO 14001 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të mjedisit për t’i mundësuar një organizate të zhvillojë dhe zbatojë një politikë dhe objektiva, e cila të marrë parasysh kërkesat ligjore dhe kërkesat e tjera për të cilat organizata pajtohet, dhe informacionin rreth aspekteve të rëndësishme mjedisore.

Çertifikate akreditimi per laboratorin testues S SH EN IEC / ISO 17025:2006

Shoqëria Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) për kryerjen e testimeve laboratorike në përputhje me standardin S SH EN IEC / ISO 17025:2006, “Kërkesa të Përgjithshme pë Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues” Çertifikata me nr. LT 066.

Çertifikate Akreditimi per trupe inspektuese ISO/IEC 17020:2012

Shoqëria Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA) për kryerjen e inspektimeve ne terren në përputhje me standardin ISO/IEC 17020:2012, Kritere te Pergjithshme per Funksionimin e Tipeve te Ndryshme te Organizmave qe Kryejne Inspektim” si nje organizem Inspektimi I Pavarur I Tipit A, Çertifikatë me nr.TI 017.

 

Autorizim per verifikim te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluara I perditesuar (mates ate ujit)

Vendim administrativ nr. 8, date 10.06.2020 “Per dhenien e autorizimit per verifikim te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluar Matesa uji subjektit NOA Control sh.p.k”, ne zbatim dhe mbeshtetje te ligjit nr. 9875, date 14.02.2008 “Per metrologjine”, neni 40, pika 2, Urdherit te MZHETTS, Nr. 7025, date 24.08.2017 “Per miratimin e rregullores per autorizimin e personave juridike per kryerjen e veprimtarive ne metrologjine ligjore dhe per autorizimin e personave juridike dhe fizike per kryerjen e sherbimit te riparimit te instrumenteve mates”

Akt-miratimi per kryerjen e kontrollit fizik te mjeteve motorike & rimorkiove te tyre

Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes, neneve 92-102 dhe 220-224 te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 153 date 07.04.2000 “Rregullorja e zbatimit te kodit Rrugor te Republikes se Shqiperise” te nsryshuar, si dhe Udhezimit nr. 1 date 18.01.2012 “Per dokumentet e qarkullimit dhe te regjistrimit te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove te tyre” I ndryshuar.

 

Akt-miratimi per kryerjen e vleresimit te kushteve te komoditetit per mjetet e transportit te udhetareve

Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes, neneve 5, 9 paragrafit te pare te nenit 36 dhe neneve 37 dhe 38 te ligjit nr. 8308, date 18.03.1998 “Per transportet rrugore” te ndryshuar, Udhezimit nr. 1649 date 16.08.1999 “Mbi plotesimin e disa kushteve te vecanta ne transportin rrugor te udhetareve” I ndryshuar

Miratim per ekzaminimin e plote dhe inspektimin periodik te ashensoreve

Mbeshtetur ne Kreun V, nenet 18-23 te ligjit Nr. 10489, date 15.12.2011 “Per tregtimin dhe mbikeqyrjen e tregut te produkteve joushqimore” I ndryshuar, VKM Nr. 1056, date 23.12.2015 “Per miratimin e rregullit teknik “Per sigurine e ashensoreve ne perdorim”, sipas kerkesave te sigurise te parashikuara ne kete VKM, si dhe Certifikates se Akreditimit te leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit, me numer Regjistrimi TI 017, rishikimi 4, date 12.10.2017

One Team One Dream

0