Inspektime

Testime

Çertifikime

Konsulenca

ABOUT US
NOA CONTROL
Akredituar dhe Miratuar / Autorizuar për
 • Ekzaminimi I plote dhe inspektimi periodik i ashensorëve
 • Inspektimi i pajisjeve nën presion
 • Inspektimi  i matësve të ujit
 • Testimi i matësve të ujit
 • Inspektimi  i shpërndarësve të karburantit dhe LPG-së
 • Inspektimi i pajisjeve, instalimeve dhe impianteve elektrike
 • Inspektimi i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve
 • Inspektim i pajisjeve ngritese
 • Certifikim personeli
 • Vërtetim i përputhshmërise së projektit teknik/teknologjik për instalimet nen presion
NoaControl
PËRSE NE
Disa arsye se përse duhet të zgjdhni ne
Përgjegjshmëri
Është çështje krenarie dhe pasioni për një punë të bërë mire. Ne jemi të përkushtuar t'u ofrojmë të gjithë klientëve tanë zgjidhje të industrisë me cilësi të lartë që janë me kohë dhe me kosto efektive për secilin individ dhe kompani
Pavarësi
Një biznes që është i lirë nga kontrolli i jashtëm, falë çertifikatave dhe akreditimit qe kemi, te cilat do të na sigurojë një shërbim të plotë juridik pa nevojë të nderhyrjes së qeverisë.
Integritet
Krijimi i një kulture me integritet dhe përgjegjësi jo vetëm per të përmirësuar efektivitetin, por gjithashtu gjenerimin e një mjedisi respektues, të këndshëm dhe jetësor në të cilin mund të punoni.
SHËRBIMET TONA
One Stop Solution
Siguria Juaj është Objektivi ynë Kryesor
Inspektimi
Testime
Certifikime
Vërtetim Përputhshmërie
Vertetim Teknike
Konsulence

Inspektimi

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues, Tipi A sipas ISO / IEC 17020 dhe është aprovuar nga Ministri përkatës me identifikim pa OMI 013.

 

 1. Inspektimi i pajisjeve nën presion
 2. Inspektim I pajisjeve ngritese
 3. Inspektimi i pajisjeve, instalimeve dhe impianteve elektrike
 4. Inspektimi i kushteve te komoditetit te mjeteve te transportit publik te udhetareve
 5. Inspektimi i ashensorëve
 6. Inspektimi i Shpërndarësve të Karburantit dhe LPG-së
 7. Inspektimi / Verifikimi i matësve të ujit
Noa Control

Testime

Noa Control sh.pk është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si laborator testimi sipas ISO/IEC 17025, direktivës 2004/22 / EEC dhe OIML R- 49. Laboratori ynë është i autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Metrologjisë si një laborator testimi për verifikimin e matesave te ujit.

 Laboratori i testimit për verifikimin e matesave të ujit

 1. Testing Laboratory for water meter verification

Certifikime

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ certifikues sipas S SH EN ISO / IEC 17024: 2012 për të siguruar aktivitete çertifikimi për

 

 • Personat që përdorin pajisje nën presion
 • Personat qe punojne me pajisje elektrike
 • Personat qe kryejne veprimet e mirembajtjes se ashensorit
 • Personat qe kryejne verimet e modernizimit/modifikimit te ashensorit
Noa Control

Vërtetim Përputhshmërie

Noa Control sh.p.k me referencë në ne Ligjint 32/2016 është aprovuar nga Ministri i industrisë me identifikim Nr OMI 013 për të vlerësuar konformitetin e projektit të instalimit nën presion me të gjitha kërkesat teknike të legjislacionit shqiptar.

 

 

 • Vertetimin e perputhshmerise se projektit teknik/teknologjik per instalimet nen presion
Noa Control
Noacontrol

Vertetim Teknike

Noa Control sh.p.k me referencë në VKM 315/2017 është aprovuar nga Ministri i industrisë me numer identifikimi OMI 013 për lëshimin e Certifikatës së Vertetimit Teknik për subjektet qe ushtrojne aktivitet ne fushen e përpunimit, transportit dhe tregtimit te naftës, gazit dhe nenprodukteve  të tyre.

 

Vertetim Teknik në industrinë e naftës

Consultancy

Le të shohim se çfarë mund të të bëjmë

Lëreni menjëherë të kontaktoni dhe plotësoni formularin më poshtë për të marrë një konsulencë falas për shërbimet që ju nevojiten.

Merrni Konsulencë falas

PROJEKTET E FUNDIT
Implementimet Tona të Fundit

Pasioni është i nevojshëm për çdo punë të shkëlqyeshme, dhe për revolucionin, pasioni dhe guximi kërkohen në doza të mëdha. Këtu janë vetëm disa shembuj të klientëve tanë të kënaqur.

Konsultohu Falas

  Siguria juaj eshte Prioriteti Ynë

  Fokus në Biznesin Tuaj

  LAJMËRIMET E FUNDIT
  Perditësimet Tona

  One Team One Dream

  0