Vërtetimet Teknike në Industrine e Naftës dhe Nënprodukteteve të saj
Bërë Profesionalisht

Noa Control sh.p.k në përputhje më Ligjin 8450/199 i ndryshuar si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, është miratuar nga Ministri i industrisë si Organ i Miratuar më numër identifikimi OMI 013 për lëshimin e Vërtetimeve Teknike për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të saj.

  1. Vërtetimet Teknike në industrinë e naftës dhe nënprodukteve të saj 

Në e ofrojmë këtë shërbim nëpërmjet shqyrtimit të dokumentacionit si dhe inspektimit në terren nëpërmjet një stafi më ekspertize të lartë dhe në rastet kur instalimi përmbush kërkesat e ligjit 8450/1999 i ndryshuar dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, Noa Control lëshon certifikatën e Vërtetimit Teknik.

One Team One Dream

0