VERTETIMI I PERPUTHSHMERSE SE PROJEKTIT TEKNIK/TEKNOLOGJIK PER INSTALIMET NEN PRESION
Bërë profesionalisht

Noa Control sh.p.k sipas Ligjit 32/2016 është aprovuar nga Ministri i industrisë me numer identifikimi OMI 013 për të kryer vleresimin e konformitetin e projektit të instalimit nën presion konform te gjitha kërkesave  të legjislacionit shqiptar.

SHËRBIMET TONA PËR INSTALIMIN NËN PRESION

  1. Vërtetimi i përputhshmërisë së projektit teknik/teknologjik për instalimet nën presion

Ky shërbim ofrohet nga një staf i përkushtuar dhe me përvojë, synon të sigurojë një mbrojtje adekuate të jetës, shëndetit, mjedisit dhe interesave publike, kur instalimi i duhur është instaluar ne menyren e duhur.

One Team One Dream

0