Inspektime
Inspektime Elektrike

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues tip A, sipas ISO / IEC 17020: 2012, sipas legjislacionin përkatës shqiptar në fuqi dhe  eshte miratuar nga Ministri përgjegjës për industrinë dhe energjinë me numër identifikimi OMI 013 për të kryer  inspektime:

 

  • Inspektime te instalimeve elektrike ne ambiente te zakonshme:
  • Banese private
  • Ndertesa, Pallate
  • Ndertesa industriale
  • Inspektime te impianteve elektrik ne ambient me rrezik zjarri, Inspektim i linjave te tensionit mbi 1000 V, Inspektim te impiantit te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Inspektime te impiantit shpërndarës-nenstacionit,  Kabina elektrike të TM / TU

Inspektimi i dispozitivit diferencial të vendosur ne pajisjet instalimet dhe impiantet elektrike Inspektimi i linjave kabllore

Ne ofrojmë këto lloj shërbimesh inspektimi me një ekip shumë të kualifikuar dhe me përvojë, me pajisje bashkëkohore, me një klasë të saktësisë së lartë, si dhe të kalibruar nga laboratorë evropianë të akredituar

One Team One Dream

0