SHËRBIMET TONA
Cfarë ofrojmë ne

Siguria juaj është qëllimi ynë parësor

Inspektimi
Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ inspektues, Tipi A sipas ISO / IEC 17020 dhe është aprovuar nga Ministri përkatës me identifikim pa OMI 013.
Testime
Noa Control sh.pk është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si laborator testimi sipas ISO / IEC 17025, direktivës 2004/22 / EEC dhe OIML R- 49. Laboratori ynë është i autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Metrologjisë si një laborator testimi për verifikimin e matesave te ujit.
Certifikime
Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organ certifikues sipas S SH EN ISO / IEC 17024: 2012
Vertetim I përputhshmërise së projektit teknik/teknologjik për instalimet nën presion
Noa Control sh.p.k me referencë në - Ligjin 32/2016 është aprovuar nga Ministri i industrisë me identifikim Nr OMI 013 për të vlerësuar konformitetin e projektit të instalimit nën presion me të gjitha kërkesat teknike të legjislacionit shqiptar.
Vërtetime Teknike
Noa Control sh.p.k me referencë në VKM 315/2017 është aprovuar nga Ministri i industrisë me identifikim asnjë OMI 013 për lëshimin e Certifikatës së Vertetimit Teknik për subjektet qe ushtrojne aktivitet ne fushen e - përpunimit, transportimit dhe tregtimit te naftës, gazit dhe nenprodukteve të tyre.
Konsulencë
Le të shohim se çfarë mund të të bëjmë
Lëreni menjëherë të kontaktoni dhe plotësoni formularin më poshtë për të marrë një konsulencë falas për shërbimet që ju nevojiten. Merrni Konsulencë falas
AFTËSITË TONA
Qëndroni në këmbë, duke vrapuar dhe të çertifikuar

One Team One Dream

Eksperienca
100%
Zhvillimi
100%
Inxhinieri
100%
Këshilluese
100%

Siguria juaj është qëllimi ynë kryesor

Përqëndrohuni në Biznesin Tuaj

NA KONTAKTONI
Merrni Konsulencë Falas sot
Nëse jeni duke kërkuar për një shërbim apo thjesht informacion, ne duam të dëgjojmë nga ju! Informacioni ynë për kontakt të drejtpërdrejtë këtu.

    One Team One Dream

    0