Inspektime
Inspektimi i Ashensorëve

 

Noa Control sh.p.k është e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si organizëm inspektimi, tipi A, sipas ISO/IEC 17020 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.1056/2015 dhe standardeve përkatëse të harmonizuara, si dhe është miratuar nga Ministri i Ekonomisë me kod identifikimi OMI 013 për të realizuar:

 

 

 

– Ekzaminim të plotë

– Inspektimi periodik

 

Noa Control posedon nivelin më të lartë të ekspertizës, staf të kualifikuar dhe të çertifikuar, të pajisur me pajisje bashkëkohore të kalibruara dhe ofron shërbimin në mënyrën më efikase, e cila është e qëndrueshme e shkëlqyeshme e demonstruar.

 

“Ekzaminimi i plotë i ashensorit” – nënkupton një ekzaminim sistematik dhe të detajuar të ashensorit nga një Organ i Miratuar me qëllim të përmirësimit të sigurisë së ashensorit në një nivel të pranueshëm, identifikimit të rreziqeve serioze që mund të kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme, si dhe identifikimin e përmirësimeve të cilat duhet të bëhen për të rritur nivelin e tij të nevojshëm të sigurisë.

Ekzaminimi i plotë i ashensorëve është i detyrueshëm për të gjithë ashensorët që janë në përdorim për herë të parë deri më 31.12.2009. Periudha midis ekzaminimeve të mëvonshme të mëvonshme nuk mund të kalojë gjashtë (6) vjet për ashensorët e instaluar në një vend pune dhe dhjetë (10) vjet për ashensorë është instaluar në godinë ose vendbanim shtëpiak.

 

“Inspektimi periodik i ashensorit” – përfshin një seri ekzaminimesh dhe ka për qëllim të kontrollojë funksionimin e duhur të veçorive të sigurisë së ashensorit dhe të zbulojë çdo defekt që shfaqet gjatë përdorimit ose keqpërdorimit të tij.

Perioditeti është çdo vit kur ashensori është i instaluar në godinë ose vendbanim shtëpiak dhe çdo gjashtë (6) muaj kur ashensori është i instaluar në vendin e punës.

 

 

 

One Team One Dream

0