Inspektime

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë inspektuese, Tipi A sipas ISO ISO/IEC 17020 dhe miratuar nga Ministri përgjegjës si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 013..

Lexo

Testime

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si laborator testues sipas ISO/IEC 17025, direktivës 2004/22/EEC dhe rekomandimeve të OIML R - 49. Laboratori yne është i autorizuar nga Drejtori i Pergjithshem i Metrologjise si laborator testues për verifikimin e matësve të ujit...

Lexo

Certifikime

Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për certifikimin e personave që punojnë me pajisje nën presion...

Lexo

REF ID: This is a sample

 • Nov 28, 2017 10:13 pm
  The certification has been successfully produced
 • Nov 20, 2017 14:15 pm
  The inspection has been postponed
 • Nov 15, 2017 15:14 pm
  The case has been approved and the inspection is due to be delivered
 • Nov 12, 2017 18:25 pm
  Pending approval from the management
 • Nov 01, 2017 10:25 pm
  The order has been received

Perse Ne?

Integritet

Paaneshmeri

Pavarësi

Përgjegjësi

Sherbimet Tona Sherbimet tona kryesore

 • Inspektime

  Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë inspektuese, Tipi A sipas ISO ISO/IEC 17020 dhe miratuar nga Ministri përgjegjës si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 013.

 • Testime

  Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si laborator testues sipas ISO/IEC 17025, direktivës 2004/22/EEC dhe rekomandimeve të OIML R - 49. Laboratori yne është i autorizuar nga Drejtori i Pergjithshem i Metrologjise si laborator testues për verifikimin e matësve të ujit.

 • Certifikime

  Noa Control sh.p.k është akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit si trupë certifikimi sipas ISO/IEC 17024:2012 për certifikimin e personave që punojnë me pajisje nën presion.

  Në e ofrojmë këtë shërbim nëpërmjet një stafi shumë profesional, të trajnuar dhe me shumë eksperience, që nuk shmangen në asnjë rast nga vlerësimi me integritet dhe etike, paanshmëri dhe pavarësi.

 • Vërtetimet Teknike në industrinë e naftës dhe nënprodukteve të saj

  Noa Control sh.p.k referuar certifikatës së akreditimit, në përputhje më Ligjin 8450/199 i ndryshuar si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, është miratuar nga Ministri i industrisë si Organ i Miratuar më numër identifikimi OMI 013 për lëshimin e Vërtetimeve Teknike për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit, tregtimit të gazit, naftës dhe nënprodukteve të saj.

 • Vërtetim i Përputhshmërisë së Projekteve për instalimet nën presion

  Noa Control sh.p.k referuar certifikatës së akreditimit, në përputhje më Ligjin 32/2016 është miratuar nga Ministri i industrisë si Organ i Miratuar me numër identifikimi OMI 013 për vlerësimin e konformitetit të projekteve për instalimet nën presion kundrejt gjithë kërkesave teknike të legjislacionit shqiptar në fuqi.

Na kontaktoni per te marr informacion me shume.